HAVE FUN s.r.o
+421 911 454 552
Slovensky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok , zákonné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HAVE FUN s.r.o., ako predávajúcim upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a právnickými a fyzickými osobami, ktoré sú jej odberateľmi a kupujúcimi pri predaji lukostreleckých potrieb, kuší a príslušenstva (ďalej len „tovar").

Predávajúcim pre účely tých všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

HAVE FUN s.r.o., so sídlom: Družstevná 1/806, Viničné, 900 23, IČO: 44372159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 54275/B (ďalej len „Predávajúci")

Kupujúcim pre účely tých všeobecných obchodných podmienok je:

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu k predávajúcemu na základe ktorého nadobúda tovar (ďalej len „Kupujúci").


Tovar a ceny

Tovar ktorý je predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho je uvedený v katalógu na adrese www.luk.sk. Tovar je zobrazený ilustračnou fotografiou, ktorá zodpovedá ponúkanému tovaru. Farba tovarov na uvedených ilustračných fotografiách môže byť iná od farieb na skutočne ponúkanom tovare; skutočná farba tovarov sa môže líšiť v odtieni, čo je spôsobené svetelnými podmienkami pri zhotovovaní fotografie každého tovaru. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že zobrazený tovar nezodpovedá reálnemu produktu, na čo vždy zákazníka upozorníme pred odoslaním tovaru.

Ponúkaný tovar predávajúceho je zaradený do katalógu.

Pri každom tovare je uvedený: (i) stručný popis tovaru, (ii) odporúčanie Predávajúceho, (iii) príp. alternatíva farebné prevedenie tovaru.

Pri každom tovare je uvedená cena v EUR. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Ceny uvedené v katalógu nemusia byť vždy aktuálne a platné vzhľadom na meniacu sa ekonomickú situáciu a neustále plošné zvyšovanie cien nakupovaných tovarov zo zahraničia (inflácia). Z tohto dôvodu predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu tovarov zaradených do katalógu aj po objednaní daného tovaru cez e-shop zákazníkom. Predávajúci je povinný telefonicky kupujúcemu oznámiť prípadnú novú cenu tovaru a ten má právo sa rozhodnúť, či daný tovar si stále želá alebo nie. Cena je pre predávajúceho voči kupujúcemu záväzná až po telefonickom potvrdení danej ceny predajcom, ktorý VŽDY telefonuje so zákazníkmi kvôli každej jednotlivej internetovej objednávke ešte pred odoslaním tovaru, aby si obre strany potvrdili predmet objednaného tovaru, prevedenie, jeho ceny, množstva a pod.)

Zľavnené alebo akciové produkty sú uvedené v sekcii "Akcie a zľavy" a tiež pri jednotlivom produkte môže byť uvedené, že cena bola znížená z pôvodnej ceny (červené písmo, pôvodná cena je zvyčajne preškrtnutá). V prípade, že organizujeme kampaň na podporu predaja, súťaž alebo inú marketingovú akciu, kde ponúkame rôznym subjektom percentuálnu zľavu z ceny produktov plošne, táto zľava sa nevzťahuje na produkty, ktoré už sú v akcii alebo zľave (alebo zníženej cene) ale výška zľavy bude posúdená individuálne. Zľavy a výhry v súťažiach, akciových kampaniach a zľavy pre lukostrelecké kluby a vernostnostné zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami. 


Objednávka tovarov

Objednávky cez internetový obchod môže kupujúci realizovať nasledovne:
(i) prostredníctvom objednávkového emailového formuláru na www.luk.sk v minimálnej sume tovaru 10 Eur s DPH.
(ii) telefonicky s následným písomným potvrdením a sumarizáciou objednávky emailom
(iii) emailom, nezávisle od objednávkového formuláru na www.luk.sk
(iv) osobne v sklade tovaru s následným písomným potvrdením a sumarizáciou objednávky e-mailom


Pri začatí obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim (moment objednávky tovaru) Kupujúci poskytne Predávajúcemu svoje údaje za účelom ich uvedenia na vystavenej faktúre za predaj tovarov. Neposkytnutie požadovaných údajov Kupujúcim môže mať za následok, že Predávajúci môže odmietnuť danú objednávku.

Pri uzavieraní zmluvy prostredníctvom internetového obchodu Predávajúci súčasne s ponukou tovaru kupujúcemu oznámi najmä:
(i) obchodné meno a sídlo
(ii) opis tovaru
(ii) cenu tovaru
(iv) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
(v) platobné podmienky
(vi) poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(vii) lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Pri objednávke špecifického tovaru, ktorý sa bežne nenachádza na sklade HAVE FUN s.r.o. a je špeciálny si predávajúci vyhradzuje právo pýtať zálohu pred objednaním tovaru. Táto záloha je časťou ceny konečného produktu a bude započítaná pri doplatku tovaru zákazníkom po dodaní. Môže byť od 0 do 100 % ceny tovaru. Záloha je nevratná v prípade neodobratia tovaru zákazníkom a prepadne v prospech spoločnosti HAVE FUN s.r.o. v prípade ak zákazník už nemá záujem o jeho odobratie po kontaktovaní pred jeho expedíciou zákazníkovi alebo ho nepreberie do 30 dní po písomnej emailovej výzve, že tovar je na sklade HAVE FUN s.r.o. a je pripravený na prevzatie zákazníkom (dobierkou alebo osobne). Viac informácií o zálohách je nižšie.


Ochrana informácii

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú dôverné, budú použité len na realizáciu obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., okrem situácie, ktorá súvisí s distribúciou a platbou za tovar, ktorá priamo súvisí s daným tovarom. (Poskytnutie mena a adresy doručovacej službe)
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v katalógu a to čase objednania tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar, ktorý nie je na sklade Predávajúceho v čase prijatia a potvrdenia objednávky, alebo sa zmenili ekonomické podmienky Predávajúceho vo vzťahu k svojim dodávateľom (zmena kurzu, zmena dodávateľa, nárast dodávateľských cien s pod.), Predávajúci je oprávnený cenu tovaru zmeniť a oznámi Kupujúcemu túto novú zmenenú cenu. V prípade, že s danou novou cenou Kupujúci súhlasí, opätovne potvrdí písomne objednávku (e-mailom). V prípade, že objednávku nepotvrdí písomne do 10 dní, táto nebude realizovaná.
Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky.

Doba dodania tovaru

Predávajúci informuje Kupujúceho o približnej dobe dodania tovaru v momente realizácie objednávky Kupujúcim. Doba tovaru je odlišná v závislosti od toho (i) či objednaný tovar je na sklade u Predávajúceho alebo (ii) tovar nie je na sklade a Predávajúci ho musí objednať od svojho dodávateľa. V prípade objednávania tovaru u dodávateľa ako aj vzhľadom na špecifické vlastnosti objednaného tovaru vymienené Kupujúcim (farebné vyhotovenie, špecifické úpravy a iné individuálne zmeny tovaru), Kupujúci berie na vedomie, že doba dodania je len oznámená Predávajúcim je len informatívna, a bude táto špecifikovaná na základe možností dodávateľa tovaru.

Predávajúci poskytne Kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby informácia podľa zákona č. 102/2014 Z.z.


Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č. 102/2014 Z.z.

Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Pri odstúpení Predávajúci
(i) prevezme tovar späť,
b) vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar
Kupujúci tovar doručí na adresu Predávajúceho, alebo ho osobne prinesie Predávajúcemu.
Tovar odosielaný a doručený späť na adresu Predávajúceho musí byť v pôvodnom obale, musí byť nepoškodený, kompletný a so všetkým príslušenstvom, prípadne záručným listom, návodom a pod.) a kópiou dokladu o kúpe. V prípade nedoručenia originálneho obalu, v ktorom bol tovar kupujúcemu zaslaný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške 5 % z ceny tovaru s DPH, pričom  predávajúci je oprávnený započítať túto svoju pohľadávku voči pohľadávky kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


Odporúčame Vám balík aj poistiť pri preprave. Neposielajte tovar späť dobierkou, nebude prevzatý !


Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:
(i) dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho
(ii) na dodávku tovaru upraveného na prianie Kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie alebo taký druh tovaru, ktorý nebol v dobe objednávky uvedený v internetovom katalógu na www.luk.sk. V prípade, že bola zákazníkovi pred objednaním špeciálneho tovaru vystavená zálohová faktúra ako záloha za objednanie špeciálneho/špecifického tovaru na prianie zákazníka a ten pred samotnou expedíciou zákazníkovi nemá už záujem o jeho odobratie, alebo ho nepreberie do 30 dní po písomnej výzve, záloha prepadá v prospech spoločnosti HAVE FUN s.r.o. po 14 dňoch po písomnej výzve predajcu HAVE FUN s.r.o. emailom zákazníkovi na odobratie špecifického tovaru. 

(iii) na dodávku spotrebného tovaru (ako napr. tetivy, šípy, spotrebný materiál a iný tovar), u ktorého použitím je spotrebovaná časť jeho hodnoty a nie je možné ho vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Spôsob úhrady za tovar
(i) Platba vopred bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho
(ii) Platba na dobierku (hotovosť preberá od zákazníka dopravca)
(iii)Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
(iiii) Platba kartou 


Dodacie podmienky a vlastníctvo tovaru

-Osobný odber : Tovar môže prebrať len kupujúci uvedený na faktúre.
-Prepravnou službou: Zásielka na dobierku, ktorá bude zaslaná na adresu, ktorú uvedie Kupujúci. Kupujúci je povinný hneď pri dodaní skontrolovať stav zásielky, či nebola poškodená alebo neúplná. V prípade, že zásielka bola neúplná alebo poškodená, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť emailom Predávajúcemu na adresu luk@luk.sk.

Faktúra, ktorá je priložená k tovaru je zároveň dodacím listom. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Predávajúceho. Zaplatením celej sumy tovaru a celkovej ceny za doručenie tovaru prechádza vlastníctvo tovaru na Kupujúceho.

Cena doručenia tovaru je individuálna podľa podmienok doručovateľa zásielok a požiadaviek Kupujúceho na rýchlosť dodania. Odvíja sa od hmotnosti zásielky a jej hodnoty (od ktorej závisí cena poistenia). Cena doručenia bude zahrnutá v cene faktúry.

 

1/ kuriér od 7 Eur s DPH (bežné malé zásielky do 10 kg), (ťažšie a väčšie zásielky, vždy podľa veľkosti a hmotnosti sa odvíja cenam napr. ak je súčasťou terčovnica alebo kuša), ČR - od 9,90,- Eur (podľa hmotnosti)

2/ slovenská pošta 6,- Eur (listové zásielky) , balíkové zásielky do 2 kg je od 7,50 Eur. Kuše a Luky na dobierku cez slovenskú poštu už NEPOSIELAME, realizujeme dodávky len cez kuriéra !
donáška na poštu je s doručením 2-5 dní, vhodnejšie pre listové zásielky, avšak s väčším rizikom zničenia. V prípade že Vám pošta neoznámi doručenie balíka na Vašu pobočku pošty, treba si balík vyzdvihnúť na pošte osobne z číslom balíka, ktorí u nás dostanete na vyžiadanie.

3/osobný odber

 

Nad 20 kg do 30 kg: 19,90 Eur s DPH (len kuriér)

 

Do ČR zasielame tovar po vystavení faktúry a zaplatení celej sumy na bankový účet vopred. Následne po obdržaní platby Vám expedujeme tovar. Cena kuriéra je 9,90,- Eur s DPH do 10 kg. 

 

Nad 2 kg už tovar slovenskou poštou neposielame vôbec (balík), riešime to výhradne cez kuriérov (kvôli nižšej cene a vyššej kvalite služieb kuriéra oproti SLP)

 

Záloha za tovar pri objednávke špecifických tovarov

Predávajúci môže pri objednávke tovaru, ktorý :
-nemá na sklade (a musí ho objednať u svojho dodávateľa),
-a/alebo je tovar špeciálny,
-a/alebo je skompletizovaný a upravovaný podľa špecifických požiadaviek a želania zákazníka,
-a/alebo Predávajúci musí vyvinúť značné úsilie a vynaložiť čas a náklady spojené s obstaraním takého špecifického tovaru,

stanoviť zálohu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť už pri objednaní tovaru. Záloha za tovar môže siahať až do výšky 30-100 % z ceny tovaru s DPH. Táto záloha je nevratná a stane sa zmluvnou pokutou v prípade, že Kupujúci odmietne prevziať a zaplatiť tovar osobne alebo ho odmietne prevziať a zaplatiť pri dodaní doručovacou službou. Záloha (zmluvná pokuta) v tomto prípade pokrýva vynaložené náklady, čas, úsilie a náklady Predávajúceho spôsobené prijatím daného špecifického tovaru na sklad a záloha tak nenávratne prepadne v prospech Predávajúceho po 30 dňoch od upozornenia Kupujúceho emailovou správou alebo telefonátom, že tovar je k dispozícii u Predávajúceho.


Záručné podmienky a reklamačné podmienky


Na tovar zakúpený cez internetový obchod www.luk.sk platia rovnaké záruky, ako keby bol zakúpený v maloobchodnej predajni. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR, alebo sú bližšie upravené v záručnom liste.
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby na tovare bude taký tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne bude vrátená už zaplatená suma za tovar späť. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, nie na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo na znehodnotenia tovaru spôsobené bežným používaním tovaru.

Záručná doba na luky, ktoré sú zakúpené organizáciami na účely prezentácii, eventov a firemných športových akcií, kde sa predpokladá ich používanie (zväčša neodborné až devastačné a bez riadneho vedenia a potrebného zaškolenia konečného používateľa) väčším počtom ľudí, sa skracuje na dobu 6 mesiacov.


Špecifikácia záručných podmienok pri spotrebnom tovare


Záručná doba sa vzťahuje na všetok tovar zakúpený cez internetový obchod na www.luk.sk. Niektoré lukostrelecké tovary však majú povahu spotrebných materiálov, ktoré sa používaním prirodzene mechanicky opotrebujú, prípadne úplne zničia. Je to spôsobené veľkou kinetickou energiou a trecou silou, ktorej sú materiály pri strieľaní vystavené. Na takéto spotrebné materiály sa preto záruka z bežného opotrebenia s následkom nefunkčnosti nevzťahuje. Jedná sa najmä o spotrebné materiály ako sú: ramená na luku, šípy a ich komponenty, základky na šípy, chrániče strelca, tetivy a plastové mušky zameriavačov.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Spoločnosť HAVE FUN s.r.o., so sídlom Družstevná 1/806, 900 23 Viničné, IČO: 44 372 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54275/B (ďalej len „Dodávateľ“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, tento Reklamačný poriadok.

 

 

I. Reklamácia

 

1. Reklamáciou je podanie Zákazníka (Odberateľa) adresované Dodávateľovi, ktorým sa domáha uplatnenia zodpovednosti Dodávateľa za vady dodaného tovaru alebo ním poskytnutej služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Zákazník požaduje od Dodávateľa nápravu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

2. Zákazník má právo reklamovať najmä:

- kvalitu dodaného výrobku a tovaru

- kvalitu poskytnutej služby,

- fakturáciu poskytnutej služby a tovaru,

(ďalej len „predmet reklamácie“).

3. Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti.

4. V prípade, ak podanie označené ako reklamácia neobsahuje žiadne identifikačné údaje Zákazníka alebo žiadne označenie predmetu reklamácie, takéto podanie nie je reklamáciou podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

5. Predmetom reklamácie nie je písomná žiadosť Zákazníka o opravu formálnych náležitostí faktúry (napr. nesprávnej poštovej adresy).

7. Ak Zákazník počas riešenia reklamácie Dodávateľom oznámi Dodávateľovi nové skutočnosti, netýkajúce sa pôvodného predmetu reklamácie, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

 

 

II. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

 

1. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť:

- písomne na doručovaciu adresu Dodávateľa;

- osobne na kontaktnom miesto Dodávateľa, ktorým je Družstevná 1/806, 900 23 Viničné

2. Z podanej reklamácie musí byť zrejmé najmä:

- označenie Zákazníka, ktorý reklamáciu podáva (meno, priezvisko alebo obchodné meno Zákazníka, príp. osoby oprávnenej konať za Zákazníka, zákaznícke číslo),

- predmet reklamácie (presné uvedenie reklamovaných skutočností, dôvod reklamácie, ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre vybavenie reklamácie spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie), identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,,

- dátum podania reklamácie a podpis Zákazníka

3. Podanie, ktorým Zákazník uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať

- identifikačné údaje Zákazníka, a to:

a) meno a priezvisko, resp. obchodné meno,

b) trvalé bydlisko, resp. sídlo, resp. miesto podnikania Zákazníka, vrátane PSČ,

c) IČO, ak je Zákazníkovi pridelené,

d) prípadne zákaznícke číslo, resp. číslo zmluvy z ktorého sa odvodzuje vzťah k Dodávateľovi.

e) kontaktnú adresu,

- presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,

- identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

- v prípade reklamácie výšky fakturovanej sumy identifikačné údaje reklamovanej faktúry, ktorej sa reklamácia týka, spolu s variabilným symbolom,

4. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti súvisiace s predmetom reklamácie a Dodávateľ vie identifikovať Zákazníka, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Zákazník reklamáciu nedoplní, bude sa táto považovať za neoprávnenú. Ak Zákazník reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Zákazník poskytne potrebné informácie Dodávateľovi.

5. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou alebo na prípade poskytnutia nekvalitnej služby Dodávateľom Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

- prirodzeným opotrebením veci

- nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)

- mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného poškodenia

- neodborným zásahom Zákazníka

- prírodnými živlami

- prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

6. Záruka sa tiež nevzťahuje na:

- tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

- produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

- na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky vzťahujúcej na na spotrebný tovar

- poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.

7. Zákazník môže byť v reklamačnom konaní zastúpený treťou osobou na základe písomnej plnej moci na zastupovanie Zákazníka vo veci reklamácie.

8. Reklamáciu musí Zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby, resp. vady.

9. Dodávateľ je povinný reklamáciu prijať a Zákazníkovi vystaviť potvrdenie o uplatnení reklamácie. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie u Dodávateľa.

10. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota sa predlžuje o 20 dní, pokiaľ je potrebná súčinnosť tretích osôb a pokiaľ je reklamovaný tovar alebo výrobok Dodávateľom zasielaný do nasledujúcich krajín: USA, Čína, Taiwan a iné zámorské krajiny a nevyhnutnej súčinnosti tretích osôb Dodávateľ písomne informuje Zákazníka v lehote 30 dní od prijatia reklamácie. O potrebe zasielanie reklamovaného tovaru do krajín vyššie uvedených Dodávateľ informuje Zákazníka pri potvrdení prevzatia reklamácie.

11. Dodávateľ vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách.

12. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie resp. do 50 dní v prípadoch aj je reklamovaný tovar alebo výrobok zasielaný Dodávateľom do krajín uvedených v bode 10 tohto článku alebo ak je na posúdenie reklamácie Zákazníka nevyhnutná súčinnosť tretej osoby.

 

 

III. Prevzatie reklamovanej veci

 

1. Pokiaľ Zákazníkovi v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od Dodávateľa alebo ho Dodávateľ v súlade s platnými právnymi predpismi na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 5 dní od výzvy na prevzatie veci, túto vec od Dodávateľa na kontaktnom mieste alebo na inom mieste dohodnutom s Dodávateľom, prevziať.

2. Pokiaľ Zákazník neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Dodávateľa na prevzatie tejto veci, Dodávateľ je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 5,- € za deň.

3. V prípade, že Zákazník neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Dodávateľa na prevzatie tejto veci, Dodávateľ má právo vec predať. Ak Dodávateľ pozná adresu Zákazníka je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Dodávateľ Zákazníkovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Zákazníkovi.

 

IV. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: luk@luk.sk

  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

1. Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa uplatnia na vec ustanovenia príslušných právnych predpisov.

2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.

3. Nadobudnutím účinnosti tohto Reklamačného poriadku strácajú platnosť a účinnosť doterajší Reklamačný poriadok.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

 

 

Pozrite si aj

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.